zaterdag 2 oktober 2010

Mijn idee.

Teruglezend het laatste blogje klimt het schaamrood naar mijn wangen.
Wat maakte ik veel stijlfouten deze keer. Maar ik laat het wel staan. Het is duidelijk dat ik, hoewel te moe, toch mijn verhaaltje kwijt wilde. Dat resulteerde dus in onoplettendheid en fouten bij het taalgebruik. Mijn excuses voor uw terechte ergernis.

Inmiddels zijn we een paar dagen verder en ik zit nu weer te tikken, omdat ik het niet laten kan.
Er zit een vraag te wringen in mijn hersenpan.
We hebben de afgelopen dagen het plan van de drie heren mogen aanhoren… Een plan waarbij ik kromme tenen kreeg. Vooral voor wat betreft het allochtonenbeleid. Onontkoombaar als een boertje komen de woorden opzetten. Als ik ze niet opschrijf krijg ik buikpijn.

Ik laat mijn geest, zoals zo vaak, over de wereld en door de tijd zweven en schrijf de gedachten op die daardoor zijn komen bovendrijven.

Hoe zou dit land eruit gezien hebben als er nooit allochtonen over de grenzen van dit land hadden mogen komen? Geen Hugenoten (uit Frankrijk), geen Joden, uit zowel het Zuiden (Spanje en Portugal) als het Oosten (Polen, Rusland en het verdere midden-Europa). Als we geen land van zeevarende kapers waren geweest en van slavenhalers…. Want daardoor zijn hier ook bruine en zwarte mensen komen wonen.
O, is dat wat anders, zegt u? Nou, in mijn ogen niet.
Dit komende kabinet zegt dat het de immigratie uit niet-West-europese landen wil tegenhouden.
Dat West-Europa bestaat nog niet zo lang. Voordien waren alleen de grenzen van ons eigen land van belang en alles wat van daarbuiten kwam was dus allochtoon.
De wereld is inmiddels veranderd, zegt u…. Jawel, maar sommige mensen zijn niet mee veranderd. Sommige mensen denken dat we nog steeds een land van alleen kaaskoppen en kleiboeren zijn. Zijn we misschien ook wel… al wil ik mijzelf en de mensen rond mij daartoe beslist niet meerekenen. ;-))

Vroeger konden vreemden, mensen van buiten een dorp afkomstig, niet veilig wonen in een ander dorp. Ze bleven buitenstaanders. Er werd over hen geroddeld, ze werden getreiterd, ramen besmeurd met mest, de dochters van zulke mensen waren en bleven buitenstaanders, die niet door de jongens van het dorp getrouwd werden…. Maar wel vaak verkracht. Het waren en bleven vreemdelingen. In Nederlandse dorpen.
Dat ze er vaak bleven wonen en niet meteen weer op de vlucht gingen waakte hen sterk. Ze moesten wel blijven, want in andere dorpen zou het niet veel anders zijn. Dat gold ook voor gewone Nederlandse mensen, als die een ander (hoewel ook christelijk) geloof hadden. Want ook christelijk Nederland was hopeloos verdeeld. Denk aan wat we noemen de bible-belt. Ik herinner me Amsterdam-Noord…. Waar de lagere schoolleerlingen, de jongens dan, vochten tegen de andere lagere school. De ene school was Paaps (R.K.)….. de andere niet. Ik geloof dat het tegen de Openbare School was dat ze vochten. Maar het kon ook een andere, Niet R.K., maar wel christelijke school zijn. En dat ging niet zachtmoedig. Al weet ik niet of er doden bij vielen.

Dat onderscheid was er dus ook nog. In Protestante kringen waren R.K. mensen niet Christelijk. Dus hadden ze niet de WAARHEID IN PACHT. Dat hadden de Christenen (de Protestanten) dus wel… En andersom dus ook.
En, net als in de tijd van Luther en daarna, mochten ze elkaar dus op leven en dood bestrijden. Letterlijk.
Andersom…. In het R.K. Zuid Europa, werden de protestanten en de Joden op dezelfde manier vervolgd. Door de Inquisitie (nog steeds niet helemaal afgeschaft) van de R.K. Kerk. Die kerkelijke rechtbank wist pas wat martelen was…. Daar zijn we hier in deze tijd nog beschaafd bij te noemen. Vierendelen, door paarden uit elkaar laten trekken bij voorbeeld. Of op de pijnbank alles wat een mens kon breken, door mensen laten breken. En daarna nog eens op de brandstapel…. Dat werd christelijk genoemd. Want door en namens een christelijke kerk uitgevoerd.
Dat gebeurde omdat die mensen niet R.K. waren. Niet R.K. mensen waren dus voorheen niet Christelijk te noemen door Rooms Katholieken.

Legers werden uitgezonden om onder het mom van bekeren, andere volkeren te onderwerpen… hen verplichtend zich te laten dopen en kleren te gaan dragen, ook in de tropische landen waar kleding geen norm was en schaamte alles met eer te maken had.
Hele volken zijn toen uitgemoord in naam van, ik durf het eigenlijk niet te schrijven, Jezus Christus.
Dat zoiets zou gebeuren had hij trouwens wel zelf voorspeld. ‘ geen vrede breng ik u, maar het zwaard’… het zwaard is tegenwoordig een clusterbom, een bermbom of een nucleaire bom geworden. Maar alles in dienst van de Christelijke normen en waarden…
Eh… of gaat het toch alleen over economie?

Sjonge… onze westerse christelijke waarden en normen zijn toch maar heel wat humaner dan die van andere mensen. En ook na de Verlichting altijd gebleven. Toch? Een Minister President die de mentaliteit van Christelijke ‘ kaap- vaarders’ aanbeveelt om een land en zijn bewoners wat op te krikken…..

Zijn we werkelijk zo ten goede veranderd dat we nu wel elk ander geloof mogen onderdrukken en hen onze waarden en normen mogen opdringen?

Sommige volken hebben een traditie van levenslang studeren en zoeken naar wijsheid en kennis. Daar zijn mensen uit voortgekomen die alleen al daarom altijd vervolgd werden. Maar die wel hun stempel gedrukt hebben op de hedendaagse normen, waarden en wetten. Ze werden eeuwenlang vervolgd en men deed heel veel moeite hen uit te roeien. Vanuit al dan niet op het Christendom gebaseerde motieven.

Dat geldt ook voor andere volken met totaal andere tradities, die geen geschreven taal bezitten, maar wel een schat aan tradities hebben die de volken bijeen houden. Dat bleven in zichzelf besloten volken die ook daarom nergens thuis waren maar overal een thuis moesten zien te vinden. Dus vervolgd werden tot over alle grenzen en tot uitroeiens toe.

Eerder schreef ik over de grote volksverhuizingen van de vroege middeleeuwen.
Toen veranderde de maatschappij aan deze kant van de wereldbol ook helemaal, zij het niet van de ene dag op de andere.
We zitten nu weer in een veranderingsfase. En net zoals dat honderden jaren geleden op oorlogen en weerstand stuitte, zo zullen we nu ook onze eigen waarden en normen trachten te behouden. Ik zal niet zeggen dat we ongelijk hebben, dat het ten onrechte gebeurt.

Het verschil is: we kunnen dat nu op een manier doen die alle mensen in hun waarde laat. Niet dat we allemaal daarin zoveel wijzer zijn geworden, maar we hebben tegenwoordig wel de geestelijke gereedschappen om te zorgen dat we allemaal onze eigen plek kunnen vinden om daarin vrij te kunnen leven.
Ik heb ooit, in de 80-er jaren, voorspeld dat er een tijd zou komen dat de rijken en de armen in door muren gescheiden wijken zouden moeten leven. Nu voeg ik daar de wijken voor andersdenkenden en – gelovigen aan toe.

Als we toch in vrede met elkaar willen samenleven vergt dat erkenning van de meerwaarde van de andersdenkende. Dat heeft niets te maken met hoofddoekjes of iets dergelijks… Wie weleens op de televisiezender Nostalgienet.nl kijkt ziet daar dat hier echt nog niet zo lang geleden de vrouwen bijna allemaal hoofddoekjes droegen en als ze ‘ deftig’ waren altijd een hoed droegen. Desnoods om de was even buiten op te hangen zelfs. Ik zelf draag ook altijd een hoedje of een pet…

Juist door het ‘ anders zijn’ van anderen kan op de duur onze maatschappij verder ontwikkelen en omhoogstuwen.
Daarbij denk ik bij voorbeeld ook aan het Arabisch bankieren, dat door westerse bankiers heel aantrekkelijk gevonden wordt. Door de Koran is rente op leningen berekenen verboden… er zijn andere mogelijkheden om te verdienen op leningen geleverd door banken. Dat is maar een voorbeeld.

We mogen ons ook best meer van elkaar gaan aantrekken, ons meer verantwoordelijk voelen voor elkaar. In de verre bergdorpen van o.a. Marokko was de dorpsgemeenschap verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen… natuurlijk voornamelijk de jongens. Dat is hier verloren gegaan. We zijn niet (meer) verantwoordelijk voor elkaar.
Maar dat is wel iets van de meerwaarde die, ondanks de primitiviteit van het leven in die dorpen, naar hier zou kunnen worden overgebracht.

Misschien wil iemand deze handschoen opnemen?

Ik merk dat mijn verhaal al veel langer is dan normaliter het geval is, en ik ben een beetje leeggepraat…. Maar ‘dat boertje’ ben ik kwijt. ;-)